VITAL info SOFT

Číslo 8 Nepravidelný bulletin prosinec 1999

Co je nového

V tomto čísle najdete

 

1

Nové odkládání pacientů do archívu

 

2

Kalkulace ve stomatologii

 

3

Instalace upravené verze 4.0/99

Nové odkládání pacientů do archívu

Poslední verze tohoto tisíciletí konečně obsahuje i funkci pro hromadný výběrový převod pacientů do archívu a současně oddělení pracovní a archivní databáze. Dostáváte tak do rukou nástroj, který Vám umožní významně zmenšit objem Vašich pracovních dat, zrychlit práci programu a především zmenšit rozsah každodenního zálohování a to vše bez jakékoliv ztráty údajů. Každého “odloženého” pacienta je samozřejmě možno kdykoliv vyjmout z archívu a vrátit do pracovní databáze.

Výběr pacientů pro přesun do archívu provedete ve volbě “Kartotéka / Pacient do archívu / Hromadně“ zadáním podmínek v okně “Výběr pro odklad pacientů”. Hlavním kritériem je poslední datum návštěvy (tj. datum, kdy u Vás byl pacient naposledy), dále můžete výběr omezit na rozsah rodných čísel (to znamená mimo jiné na stáří pacientů), pojišťoven a IČZP. Důležité (u kapitace) je rovněž určit, zda chcete odkládat registrované i / nebo neregistrované pacienty. Nevyplněné údaje se považují za irelevantní a není k nim přihlíženo.

Zvláštní blok “NEODKLÁDAT…” Vám umožňuje u takto vybraných pacientů potlačit odložení, pokud se u nich vyskytuje Vámi uvedená Dg, výkon, ZÚL, nebo pokud mají dekurs uvedeného typu nebo druhu (viz formulář). Při zadávání Dg, výkonů a ZÚL můžete s výhodou použít náhradu konce kódu hvězdičkou. Pokud například nechcete odložit pacienty, kteří mají kteroukoliv z dg, začínajících “A”, zapíšete A* a pro celou skupina těchto dg bude odložení potlačeno. Doporučuje před prvým použitím formuláře prohlédnout help (klávesa F1).

Po provedení kontroly zadání proběhne výběr pacientů, splňujících Vaše zadání a pokud jsou nějací nalezeni, je Vám nabídnuta možnost je odložit. Pokud nemáte k výběru důvěru, můžete si nejprve prohlédnout sestavu s nabízenými pacienty a o odkladu rozhodnout až po kontrole. Kontrolní sestava obsahuje výpis zadaných podmínek a dále seznam pacientů k odložení (resp. odložených).

Vlastní výběr pacientů i odklad jejich dat může být časově náročný, je však možno jej v kterékoliv fázi přerušit a další navazující fáze se provede jen s do té doby vybranými pacienty. V závěrečné sestavě po odkladu budou uvedeni vždy všichni vybraní pacienti bez ohledu na to, zda byl odklad přerušen nebo proběhl kompletně.

Archivní databáze je umístěna mimo vlastní data, takže není zálohována v rámci normální zálohy, ale má ve volbě “Služby” vlastní zálohovací, testovací a obnovovací funkce. Jejich použití připadá v úvahu po každém větším přidání nebo výběru pacientů do/z archívu a není je tedy třeba provádět denně. Práce se zálohou archívu je identická s normálním zálohováním dat, bude jen vyžadovat další sérii disket, doporučujeme provádět zálohování střídavě nejméně na tři nezávislé sady.

Ike.

Kalkulace ve stomatologii

 

Kalkulace ceny protetických materiálů a výkonů se skládá ze čtyř až pěti přípravných a jedné kalkulační fáze:

  1. Nejprve ve volbě “Nastav / Nastavení konfigurace / Řídící konstanty I” - řádka 117 až 119 nastavíte privátní cenu bodu, roční fond pracovní doby (pracovní hodiny mínus dovolené, svátky,…) a požadovanou míru zisku. Změny potvrdíte tlačítkem Zapsat.
  2. Ve volbě “Číselník / Číselníky vlastní / Vlastní náklady ordinace” doporučujeme použít klávesu F4 – Úpravy a vybrat “Kalkulace” a z nabídnutého menu vybrat “Vzorový příklad nákladů”. Tímto dostanete do číselníků nákladů vzorová data v členění, doporučeném Stomatologickou komorou. Po jejich prohlédnutí (případně vytištění) a přípravě Vašich vlastních hodnot použijete znovu F4 a vyberete “Vzorová osnova nákladů”. Do takto předvyplněného číselníku doplníte Vaše reálné údaje (libovolné položky mohou být = 0) a máte hotovou kalkulaci nákladů ordinace. Pokud se Vám zdá tento postup zbytečně složitý, můžete libovolnou položku ze vzorové osnovy vymazat (Del), v krajním případě postačí do prázdného číselníku klávesou Insert zapsat jedinou položku, do které uvedete jedním číslem sumární roční náklady ordinace bez jejich dalšího členění. Přechod na podrobnější členění kdykoliv později je samozřejmě možný (z hlediska finančních kontrol i vhodný). Kód “Typ” u jednotlivých položek není podstatný a slouží jen pro Vaši orientaci v nákladových skupinách.
  3. Ve volbě “Číselník / Číselníky vlastní / Laboratoře” si zapíšete všechny stomatologické laboratoře, ke kterým dáváte protetiku zhotovit. Nové údaje vkládáte přes klávesu Insert, rušení vybraného řádku provedete klávesou Del. Kódy jednotlivých laboratoří si můžete určit libovolně, asi nejběžnější je hledisko “oblíbenosti”, kódy se samozřejmě nesmí opakovat.
  4. Čtvrtý, časově náročnější krok se již konečně přibližuje Vaší profesi. Ve volbě “Číselník / Číselníky VZP / Stomatologické výrobky” si postupně “najedete” na všechny výrobky (materiály), které chcete zařadit do vlastních číselníků, klávesou Enter položku “otevřete” a tlačítkem Zařadit zapíšete výrobek do vlastních číselníků. Pokud má být materiál platný pro všechny zdravotní pojišťovny, kód pojišťovny vynecháte. Pokud bude výrobek kalkulován bez ohledu na laboratoř, můžete vynechat i kód laboratoře (Vámi zvolený). Tento postup opakujete postupně pro všechny používané výrobky a laboratoře.
  5. Pokud chcete definovat i vlastní protetické výrobky a materiály, které nejsou uvedeny v číselníku VZP, otevřete si vlastní číselník stomatologických výrobků a přes klávesu Insert zapíšete nové položky. Kódy těchto zcela privátních výrobků se nesmí shodovat s kódy z číselníku VZP, jako pojišťovnu uvádějte 990. Vlastní kalkulace se provede v číselníku vlastních stomatologických výrobků opět klávesou F4 a výběrem položky Kalkulace. Před zahájením kalkulace můžete ještě omezit kalkulované výrobky na jejich platnost pro některé pojišťovny a laboratoře, běžně nic nevyplňujete a přejdete tlačítkem Kalkulace na kalkulaci všech vašich stomatologických výrobků.

Ve formuláři kalkulace můžete klávesami CTRL+R (tlačítkem Seznam kódů) vyvolat seznam všech vlastních výrobků a vybrat ten, jehož kalkulaci chcete provádět nebo upravovat.

Vlastní kalkulace se skládá z doplnění ceny laboratoře, nákladů na materiál, který při výkonu použijete v ordinaci a z odhadu, kolik minut Vám trvá provedení výkonu s touto protetikou. Program pak podle vašich minutových nákladů vypočítá skutečnou cenu a určí i doplatek pacienta. Úprava jednoho materiálu končí tlačítkem Zapsat. Na další položku můžete přejít tlačítky Další nebo Předchozí a stejným způsoben upravit další materiál.

Pokud již máte kalkulace vytvořeny, je možné hramadně upravovat jejich ceny přes tlačítko PřepočetVše, kdy si požadovano funkci vyberete z nabídnutého menu (procentní úpravy jednotlivých cenových položek, přepočet podle nových nákladů, …).

Poznámka.

Než se pustíte do kalkulace, je nutno mít k dispozici: vaše roční náklady na provoz ordinace, ceníky materiálů, které používáte (např. na otisky,..), ceníky vámi využívaných labolatoří, klid k práci a při první kalkulaci i dost času.

 

Instalace upravené verze 4.0/99

Instalaci je nutno provést co nejdříve, aby byl do všech detailů ošetřen přechod na rok 2000.

Veškeré konverze vašich dat provede program při prvém spuštění po instalaci automaticky.

Před instalací doporučujeme provést zálohu dat na diskety.

Vlastní instalace je zcela běžná, z prvé diskety spustíte program INSTALUJ.BAT a pak na dotazy programu odpovíte jen klávesou Enter (pokud je instalace na jiném disku nebo adresáři, zadáte samozřejmě vaše skutečné nastavení). Je bezpodmínečně nutné, aby byla instalována také třetí disketa s číselníky!

 

Po instalaci spustíte váš program a při troše trpělivosti se dočkáte jeho spuštění.

Jak jste zvyklí z minula, první co provedete po instalaci bude indexace číselníků ve volbě Služby / Indexace souborů / Indexace číselníků a tlačítko Všechny.

Dalším krokem ke zdárné instalace je doplnění nových hodnot z číselníků ve volbě Číselníky/Doplnění z číselníků, kde rozsah datumů nastavíte od 1.1.2000 do dne instalace.

Držíme vám palce a přejeme bezproblémovou instalaci upravené verze !

Iko

Připomínky, náměty a příspěvky přijímá redakce: Vital Soft s.r.o., Moskevská 1/14, 43401 Most

( 476 206 959

( 0602 – 217 696

( 0602 – 183 866

hotline@vitalsoft.cz

Bezcenný výtisk.

Distribuováno zdarma!

Určeno výhradně pro klienty firmy Vital Soft s.r.o.

© 1999 Vital Soft s.r.o.Most